วันที่ 8  กันยายน 2566 ร่วมบริจาคสิ่งของที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ บ้านนนทภูมิ