ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ช่องทางการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567