IROYAL

Join us

Open Position

รายละเอียดงาน

ขายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร อะไหล่อุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า

1. ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่

2. จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท

3. จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาในการซื้อขาย

4. ประสานงานกับฝ่ายจัดส่งสินค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา

5. ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย

6. สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต

7. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้า

8. แสวงหากลุ่มลูกค้าใหม่อยู่เสมอ

9. จัดทำรายงานการขาย และรายงานการพบลูกค้ารายเดือน เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง

10. จัดทำแบบประเมินลูกค้าเป็นประจำทุกปี

11. จัดทำแบบประเมินตนเองโดยลูกค้าเป็นประจำทุกปี

12. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนร่วมทีม และพนักงานใหม่ในองค์กร

13. ไม่เผยแพร่ความลับของกิจการ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

14. ช่วยลดมลภาวะ และรักษาสิ่งแวดล้อมขององค์กร และสังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อ่านแบบ และ/หรือเขียนแบบเครื่องจักรได้

2. สามารถจัดหาและเปรียบเทียบราคาที่เหมาะสมกับงานบนฐานงานประเภทเดียวกัน

3. มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ขาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจของบริษัท

4. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น Word, Excel, PowerPoint

5. มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

7. มีความสามารถในการเจรจาต่อรองกับลูกค้า

8. มีความกระตือรือร้นใหนการทำงาน

9. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

10. มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เนื่องจากต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน

11. มีความสามารถในการสือสาร และควบคุมอารมณ์ที่ดี

12. ไม่มีประวัติการทุจริต

13. ไม่มีประวัติอาชญากรรม

Job Application Form

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Interroyal Engineering Public Company Limited

Address:

171 Charansanitwong Road, Bangphlat,
Bangphlat, Bangkok 10700 Thailand

Tel: +66 (0) 2433 2777

Fax: +66 (0) 2433 6445

Email: sales@interroyalgroup.com

Line: @iroyal

Image