#IROYAL #ทันหุ้น - บมจ.อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง หรือ IROYAL ยื่นไฟลิ่งเสนอขาย IPO จำนวน 58 ล้านหุ้น

บมจ. อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง’ หรือ IROYAL ผู้ให้บริการให้คำปรึกษาและแนะนำโซลูชั่น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางวิศวกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ครอบคลุมงานติดตั้งและงานซ่อมบำรุง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นไอพีโอจำนวนไม่เกิน 58 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ พร้อมแต่งตั้ง บจก. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เตรียมระดมทุนก้าวสู่ผู้นำในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์และระบบวิศวกรรมที่สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก พร้อมมุ่งขับเคลื่อนสู่ธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณภณภัทร เมฆาสุวรรณดำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ IROYAL เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษา แนะนำโซลูชั่น จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางวิศวกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ครอบคลุมงานติดตั้งและงานซ่อมบำรุงแบบครบวงจร สำหรับเครื่องจักรในระบบการผลิตไฟฟ้า ให้แก่ โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย เช่น โรงปูนซีเมนต์ โรงปิโตรเคมิคอล โรงกลั่นน้ำมัน พร้อมบริหารระบบสินค้าคงคลังสำหรับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศ สปป.ลาว ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานมานานกว่า 40 ปี ทำให้กลุ่มบริษัทฯมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ความต้องการจนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่สำคัญในกลุ่มลูกค้าประเภทอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC), บมจ. ทีพีไอโพลีน (TPIPL) และ บจก. ไฟฟ้าหงสา (โรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว) เป็นต้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IROYAL กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์และระบบวิศวกรรมที่สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก โดยมุ่งขับเคลื่อนไปสู่ธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ทั้งนี้ จึงมีแผนมุ่งขยายสายผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจัดหาให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยวางแผนลงทุนและให้บริการใน 2 ธุรกิจใหม่ในอนาคต ได้แก่

1.) กลุ่มธุรกิจสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม (Sustainable Environmental Solutions and Services) เช่น วัตถุดิบป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพให้กับโรงกลั่นน้ำมัน และการบำบัดทางเคมีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ และ

2.) กลุ่มธุรกิจบริการด้านดิจิทัลในอุตสาหกรรม (Digital Services and Solutions) เช่น โรงไฟฟ้าอัจฉริยะและโซลูชั่นอุตสาหกรรม (Intelligent Power Plant and Industrial Solutions) ในอุตสาหกรรม Industrial Internet of Things หรือ IIoT รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งการขยายกิจการดังกล่าวนับเป็นการสร้างความสมดุลของธุรกิจ รวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและต่อยอดช่วยเสริม Ecosystem ทางธุรกิจของ IROYAL ให้เข้มแข็ง เพื่อมุ่งสู่ผู้นำในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์และระบบวิศวกรรม และพร้อมขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนด้านพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจรในอนาคต

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ. อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง หรือ IROYAL ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ซึ่งปัจจุบัน IROYAL มีทุนจดทะเบียน 115 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 86 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 230 ล้านหุ้น โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 58 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25.22 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท

 

Image